Home > Darovací podmínky

 

DAROVACÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO FONDU DARUJ VLASY 

Článek 1 – Definice.

Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky.

Nadační fond. „Nadačním fondem“ se dále rozumí Nadační fond Daruj vlasy, IČ 05454948, se sídlem Korunní 860/20, 120 00 Praha 2, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1418

Dárce. „Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Nadačnímu fondu Daruj vlasy.

Dar. „Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem Nadačnímu fondu Daruj vlasy

Web. „Webem“ se dále rozumí webové stránky Nadační fondu Daruj vlasy na doméně třetí úrovně www.darujvlasy.cz.

Žadatel. „Žadatelem“ se rozumí konkrétní žadatel, jemuž dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Daruj vlasy bude nabídnuta podpora. 

 

Článek 2 – Základní ustanovení.

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů Nadačnímu fondu Daruj vlasy.

Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Daruj vlasy Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Bude-li mezi Dárcem a Nadačním fondem Daruj vlasy uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami.

 

Článek 3 – Poskytnutí Daru.

Dárce je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Daruj vlasy Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním převodem. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem Daruj vlasy.

Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši. Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní transparentní účet Nadačního fondu č. 2501085558, vedený u Fio banka, a.s., kód banky: 2010.  Je-li Dárcem právnická osoba, je variabilním symbolem platby identifikačním číslo Dárce. Je-li Dárcem fyzická osoba, je variabilním symbolem platby její datum narození ve formátu DDMMRRRR. Zprávou pro příjemce je „Dar“.

Nedohodne-li se Dárce s Nadačním fondem Daruj vlasy jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem Daruj vlasy, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám.

V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely, vyplní Dárce formulář na Webu nebo zkontaktuje Nadační fond Daruj vlasy jiným způsobem. Nadační fond Daruj vlasy je povinen mu bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.

 

Článek 4 – Využití Daru.

Nadační fond Daruj vlasy je povinen s Darem naložit v souladu se svojí nadační listinou, se stanovami Nadačního fondu Daruj vlasy a s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu Daruj vlasy. Správní rada Nadačního fondu Daruj vlasy je oprávněna rozhodnout o využití Daru.

 

Článek 5 – Ochrana osobních údajů.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Nadační fond Daruj vlasy shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Nadačního fondu Daruj vlasy, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.

Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Nadačního fondu Daruj vlasy.

 

Článek 6 – Závěrečná ustanovení.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 7. září 2016.