Home > Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.darujvlasy.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

Nadační fond daruj vlasy, se sídlem Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 05454948,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1418

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo: 607 646 880

Kontaktní e-mail: info@darujvlasy.cz


 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.


 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví

 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa, například adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, místo poskytnutí věcného příspěvku), telefonní číslo, emailová adresa;

 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

 • fotografie

 • informace o předmětu plnění – například typ a výše příspěvku, zakoupený sbírkový předmět, výše daru do sbírky, rozsah a předmět plnění dobrovolníka,

 • platební údaje – například číslo bankovního účtu a specifikace banky,

 • záznamy komunikace – například informace z písemné, e-mailové a jiné komunikace s Vámi.

 1. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o příspěvek a uzavřením darovací smlouvy a dále v průběhu jejího plnění a dále údaje dárců nezbytné pro uzavření darovací smlouvy či potvrzení o přijetí daru. Dále shromažďujeme pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv údaje z veřejně přístupných rejstříků a evidencí (zejm. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, ARES, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí). Osobní údaje získáváme i od jiných osob, například osob, které se podílí na plnění závazků ze smluv (kontaktní osoby, zástupci žadatelů či příjemců příspěvků).

Z námi spolu/pořádaných akcí mohou být pořízeny fotografie pro potřeby zdokumentování našeho plnění a naší mediální komunikaci.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Z titulu plnění smluvního vztahu shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje, které potřebujme pro uzavření a plnění smlouvy (zejména darovací smlouvy). V případě požadavku na nadační příspěvek zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kontakt s žadatelem a případně s potenciálním obdarovaným. Jedná se zpravidla o jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu žadatele, jméno a příjmení obdarovaného a popřípadě jeho zástupce. Tyto údaje slouží k možnosti kontaktování žadatele, identifikování obdarovaného a k vyhodnocení toho, zda poskytnout příspěvek a v jaké výši. Pro plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme pro poskytnutí příspěvku, termín a způsob úhrady, bankovní spojení apod. V průběhu trvání smlouvy, popř. po jistou dobu po jejím skončení, pak zpracováváme osobní údaje z právního titulu oprávněných zájmů, jimiž jsou zejména údaje o splnění účelu příspěvku, dokumentace (včetně fotodokumentace), kontaktní údaje, údaje pro vytváření interních evidencí, plánování a analýz a dále údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností NF.

  Řadu údajů jsme nuceni zpracovávat z titulu plnění právních povinností, tedy povinnosti uložených nám právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

a) jednání o poskytnutí nadačního příspěvku,
b) prodej sbírkových předmětů,
c) uzavírání smluvního vztahu, plnění smlouvy a změna smlouvy, ukončení smlouvy,
d) spolu/pořádání veřejných sbírek a akcí,
e) organizace dobrovolnictví,
f) propagace NF,
g) plnění našich práv a povinností.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, abychom mohli ověřit naplnění účelu smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po dobu, kterou potřebujeme pro ochranu našich oprávněných zájmů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme oprávněni uchovávat daný osobní údaj, tak osobní údaj vymažeme, anonymizujeme či pseudonymizujeme v našich databázích.

 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

 • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;

 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

 • jste odvolali souhlas se zpracováním;

 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;

 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.


 

 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Získané osobní údaje mohou být z naší strany zpřístupněny těmto kategoriím třetích osob:

a) v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. zveřejnění Výroční zprávy), a to zejména soudům, veřejným rejstříkům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí (Magistrát hl. města Prahy, inspekce práce) příp. další státní orgány.
b) zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, kteří poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
c) v rámci propagace nadačního fondu široké veřejnosti na sociálních sítích a webových stránkách, avšak v omezené míře, kdy je uváděno jen křestní jméno subjektu a případně jeho příjmení a to pouze na základě uděleného souhlasu

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 1. SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

 • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

  • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

  1. Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 20.5.2018